CONFIRMACIó D'ADULTS I BENEDICCIó A LA PARRòQUIA DE SANTA CATALINA THOMàS

Culminaven d'aquesta manera un temps considerable de catecumenat.
El dissabte de la solemnitat de l'Ascensió del Senyor, Mons. Sebastià Taltavull presidí l'Eucarista a la Parròquia de Santa Catalina Thomàs i administrà el sagrament de la Confirmació a setze persones adultes, que culminaven d'aquesta manera un temps considerable de catecumenat. Quatre d'ells també reberen per primera vegada l'Eucaristia.

La celebració comptà amb la participació del cor parroquial que amb els seus càntics ajudà l'assemblea a viure millor la litúrgia. En una bella i profunda homilia el bisbe Sebastià parlà dels dons de l'Esperit Sant, el gran regal de Crist Ressuscitat a l'Església i al món. Ja després de la pregària de postcomunió el Sr. Bisbe beneí des de dins el temple mateix les dependències que s'han afegit a la sagristia i els nous locals parroquials, situats just darrere el presbiteri. Després de la benedicció solemne, els confirmats reberen de mans del Bisbe l'obsequi d'una Bíblia perquè la Paraula de Déu segueixi guiant les seves passes de seguidors de Jesucrist impulsats per l'acció de l'Esperit Sant.

Acabada ja la celebració eucarística els presents compartiren un abundós refresc mentre felicitaven els nous confirmats i se saludaven tots més de prop.