JORNADA DEL DOMUND: 81 MISSIONERS MALLORQUINS DESENVOLUPEN LA SEVA TASCA A TOT EL MóN

Mallorca aportà 101.033,09 € en la campanya de 2018, 81 missioners mallorquins són presents al llarg dels cinc continents.
Les parròquies de Mallorca dedicaran aquest diumenge oracions i realitzaran col·lectes especials amb motiu de la celebració del Diumenge Mundial de Propagació de la Fe (DOMUND). El lema enguany és "Batiats i enviats", i suposa la culminació del Mes Missioner Extraordinari convocat per al papa Francesc aquest mes d'octubre, als cent anys del gran document missioner de Benet XV Maximum illud.

La Diòcesi de Mallorca és una de les més compromeses en el suport a les missions. Va recaptar el 2018 101.033,09 € dels 13.300.556,97 € del total d'Espanya. Els donatius per a l'Obra de la Propagació de la Fe es reben a les parròquies i comunitats cristianes, i arriben, a través de les adreces diocesanes, a la Direcció nacional d'OMP. Des d'allà aquests doblers s'envien, per mitjà de les nunciatures Apostòliques als països corresponents. Els donatius procedeixen de parròquies, subscripcions, herències, llegats, escoles, comunitats religioses i particulars.

Què és el Domund?
El Diumenge Mundial de les Missions és el dia en què tota l'Església resa i col·labora econòmicament en favor de l'activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres.

Quan i on se celebra?
El Domund és una jornada que es celebra a tot el món el penúltim diumenge d'octubre. A Espanya s'ha treballat des de 1926, i el 1943 va assumir el nom de Domund, pel qual és coneguda la jornada fins avui.

Qui ho organitza?
Obres Missionals Pontifícies (OMP) és la institució que s'encarrega de fomentar l'acció missionera de l'Església. Depèn de la Congregació per a l'Evangelització dels pobles —dicasteri de la Santa Seu—, i té implantació a 130 països. A cada diòcesi, hi ha una delegació d'OMP que treballa en l'àmbit local per i per als missioners.

Qui són els missioners?
Sacerdots, religiosos i religioses, i laics que han estat enviats, per un període llarg de temps o per tota la vida, a països on encara no es coneix l'Evangeli. En l'actualitat hi ha prop de 13.000 missioners espanyols.

Què fan els missioners?
Anuncien l'Evangeli als qui encara no coneixen Jesús. Alhora, assumeixen la responsabilitat en projectes educatius, sanitaris i de promoció social de les persones i pobles als quals atenen.

Com col·laborar-hi?
Resant pels missioners i col·laborant econòmicament amb les OMP perquè el Papa pugui distribuir, de manera equitativa entre tots els missioners del món, els donatius que arriben dels fidels. El proper 21 d'octubre les col·lectes de totes les celebracions de la Missa es destinaran a les missions.

APORTACIÓ DE MALLORCA A LES MISSIONS
Espanya és, després dels Estats Units, el país que més doblers envia a les missions. Els espanyols varen enviar a les missions l'any passat 13.300.556,97 € amb motiu de la Jornada del Domund. Aquests doblers varen ser recaptats el 2018 a través de col·lectes a les parròquies i donatius a la web durant la Jornada; i de les aportacions periòdiques, herències i llegats durant l'any. S'ha donat suport a 644 projectes a 44 països beneficiats.

Aportació nacional: 13.300.556,97 €
Aportació de Mallorca: 101.033,09 €

CURIOSITATS DEL DOMUND

1. Espanya és el país que més missioners envia a la missió de l'Església. Hi ha al voltant de 12.000 missioners espanyols.

2. Hi ha missioners espanyols a 134 països. El continent amb major presència de missioners espanyols és Amèrica.

3. La dona té una àmplia presència a la missió de l'Església. De fet, més de la meitat dels missioners espanyols són dones (el 55%).


4. Hi ha un centenar de bisbes missioners espanyols que han estat ordenats a la missió.