CÀRITAS MALLORCA HA ACOMPANYAT 6.955 PERSONES EL 2017 A TRAVÉS DELS DIFERENTS PROJECTES SOCIALS DESENVOLUPATS


31 de maig de 2018. 14:04h.

Invertint més de 3,2 milions d'euros."Ens Enllaçam per la Justícia, Combatent la pobresa i Cuidant el planeta", és el lema que Càritas Mallorca ha escollit per presentar la Memòria 2017 que reflecteix la feina realitzada a través dels programes socials de Càritas Diocesana i de les 66 Càritas Parroquials que realitzen l'acció social als diferents territoris de Mallorca, donant compte del destí dels 3.228.707,85 € invertits en els programes que han permès acompanyar 6.955 persones en situació de desigualtat social i/o risc d'exclusió social a Mallorca.

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, com a màxim representant de Càritas Mallorca, ha iniciat l'acte de presentació de la Memòria destacant la feina d'acompanyament que realitza Càritas cap a les persones més desfavorides i les actuacions que se desenvolupen per millorar la seva dignitat. Ha destacat els 900 voluntaris i els 70 tècnics que són "l'ànima de Càritas Mallorca que donant vida a un cos social" als qui ha agraït " la seva generositat i constància en el dia a dia".

Posteriorment ha estat el torn de la directora de Càritas Mallorca, Margalida M. Riutort, qui ha iniciat la seva intervenció assenyalant que dins un context socioeconòmic de creixement observat en els darrers 3-4 anys i de la millora de les condicions de vida d'algunes famílies, la situació de precarietat continua per algunes d'elles. "La realitat d'exclusió social se manté per a algunes famílies que no perceben els efectes de recuperació econòmica i que per a moltes d'elles la xarxa de seguretat és pitjor que en el moment de la precrisi; continuen amb la dificultat per arribar a finals de mes; la taxa de cobertura de la situació d'atur és menor que la de fa 10 anys, i moltes estan sense ingressos que provinguin de la seva feina, prestacions contributives o protecció de l'atur". En aquest sentit ha recordat que "la desigualtat econòmica ha crescut i l'índex de pobresa se situa de mitjana a tot l'estat en un 22,3% (2016), a les illes és d'un 15'7% (2016), una realitat que suposa atendre per part de Càritas Mallorca més persones que al 2008, un any on la taxa d'atur estava a l'11% i ara se situa al 17,4%".

La situació laboral amb una alta temporalitat, una precarietat en els sous, una parcialitat involuntària o l'atur de llarga durada per a majors de 50 anys l'ha descrita, la directora de Càritas Mallorca, com "d'una precarietat que s'està estenent com una forma de vida".

Les persones ateses
De les 6.955 persones acompanyades (un 11'8% menys respecte l'any 2016), destaca el nombre de dones ateses (60%) respecte al d'homes (40%) mantenint-se la tendència dels darrers anys, essent principalment persones joves i adultes, entre 30 i 45 anys, les que s'han acostat als serveis de Càritas. Quant al tipus de llar, més del 35% són parelles amb fills, un 14'1% famílies monoparentals i un 31 % persones soles, un percentatge aquest darrer que ha crescut un 7% respecte a 2016.

Continua la tendència d'anys anteriors de davallada de persones espanyoles ateses (43%), pujant a 52,3% ( increment d'un punt ) les persones extracomunitàries (de més de 70 països). En relació a la seva situació legal, la gran majoria té una situació administrativa irregular, passant d'un 12'4% a un 15,8%, (942 persones), un 1,5% es troben indocumentades (88 persones) i un 0'6% de les persones ateses són persones refugiades o en sol·licitud d'asil (35 persones).

Pel que fa a la situació laboral, el 70,5% són persones actives, de les quals un 57,3% estan aturades i un 9,4% fan feina amb contracte (8,1% per compte d'altre i 1,3% per compte propi). Un 3,4% fa feina sense contracte, aquesta dada s'ha duplicat respecte de l'any passat. Destacar també que un 17,5% de les persones ateses es troba sense alfabetitzar.

L'acció que realitzam amb les persones
En quant a la intervenció realitzada per Càritas, s'han donat 38.366 respostes a les diferents demandes (increment de més de 3.000 respecte de 2016) essent els àmbits prioritaris la gestió d'ajudes i serveis, i l'acompanyament a les persones i famílies (47'5%); valoració i diagnòstic de situacions (33'6%); l'acollida, escolta i suport (27'6%); informar, orientar i assessorar (20%). Destacar també el creixement fins el 25% en la derivació de casos als Serveis Socials Municipals, a qui correspon per dret de ciutadania.

Les ajudes prioritàries han estat la cobertura de necessitats bàsiques (aliments, roba, productes de neteja...) un 45,7%; la recerca de feina i processos d'inserció sociolaboral un 33,9%; suport a l'educació (menjadors, escoletes, activitats d'estiu, reforç...) un 28,4%; família i entorn social (acompanyament familiar, escola de mares i pares, suport psicològic...) un 12,5%; habitatge un 11,2%.

A la memòria també es reflecteix que el 78% de les persones son acollides i acompanyades des del treball individual i familiar, que el 53 % de les persones ateses han participats en activitats grupals i comunitàries, fruit de l'aposta de l'entitat per la dinamització de la participació de les persones als barris i pobles des d'una dimensió més comunitària. Tota aquest treball es duu a terme en coordinació amb les diferents entitats, serveis públics, xarxes i plataformes territorials

Situació laboral i recerca de feina
En relació al suport a la recerca de feina, s'han acompanyat 1.914 persones el que ha suposat un increment d'un 25,7% respecte de l'any 2016. Els projectes desenvolupats en aquest apartat són Formació (352), Tallers Prelaborals (96; taller de juguetes, paper i Bona Traça a Manacor), Orientació (1.334), Intermediació (558) i altres iniciatives d'economia social (6 Koluté).

Dins el processos d'inserció sociolaboral destacar que l'any 2017 el 19,8% de les persones acompanyades en intermediació varen aconseguir feina. Dins aquest àmbit cal agrair les 70 empreses col·laboradores (45 ofertes d'empreses; 40 insercions a empreses; 15 pràctiques no laborals), així com les 271 entrevistes d'informació d'empleadors.

En aquest apartat destacar que el mes de novembre es va donar d'alta l'Empresa d'Inserció, EINES x INSERCIÓ sobre l'activitat tèxtil de recollida, valoració i comercialització de roba de segona mà i que compta amb 5 persones amb contracte d'inserció.

Necessitats bàsiques
Els ingressos insuficients per a cobrir les demandes familiars han fet que des de Càritas Mallorca es continuï invertint en ajudes primàries per cobrir necessitats bàsiques. El 29% són ajudes per a l'alimentació i higiene (a través dels 12 Centres de Distribució d'aliments i del Menjador Social d'Inca que ha atès 162 persones amb una mitjana de 7 mesos), un 30% ajudes per a habitatge (456 ajudes s'han tramitat per valor de 90.500 €) i un 17% en ajudes per a l'educació (s'han beneficiat directament més de 290 infants, en ajudes directes i de recursos i s'han desenvolupat més 280 activitats grupals i comunitàries). Altres ajudes que han facilitat una millora de la situació de les persones acompanyades han estat les destinades a temes de salut, transport i pagament de gestions i taxes (ajudes per valor de més 20.000 €). Es destaca també el Servei d'Assessoria Jurídica on han participat 212 persones (augmentant en 43 persones).

L'aposta per una economia al servei de les persones
Continuam apostant per projectes dins l'àmbit de l'economia social i solidària, una economia al servei de les persones. És per això que s'ha seguit impulsant el Projecte Koluté, un projecte de formació en confecció semi-industrial i producció de moda solidària. Tots aquests productes de roba, sumats als dels tallers prelaborals de recuperació de juguetes i Bona Traça, es venen a les 10 Botigues Solidàries al diferents indrets de l'illa, des d'on també es promociona el Comerç Just, com una alternativa de consum real que beneficia a cooperatives d'artesans i productors de països del Sud.

L'augment de fons propis: la confiança posada en Càritas La claredat i la transparència en la gestió dels recursos de Càritas Mallorca és fonamental per mantenir la confiança de moltes persones que creuen en la labor social de l'entitat i fan les seves aportacions perquè aquesta tasca continuï.

En aquest apartat, Sebastiana Santmartí, administradora general de Càritas Mallorca, ha destacat que els ingressos totals de l'exercici 2017 (4.064.897,12 €) han augmentat un 17% respecte de l'any anterior. Els ingressos de les activitats pròpies han representat un 71'5% del total (67% el 2016) a causa sobretot de l'augment de les donacions de particulars, disminuint el pes dels ingressos de l'administració pública (d'un 23% l'any 2016 a tan sols un 21'7% de 2017) i el de les col·laboracions amb institucions privades (d'un 10% a un 6'8% de 2017). A més a més, en la línea d'enfortir la base social de Càritas i fidelitzar el compromís en la lluita contra la pobresa, a finals d'any es llançà la campanya "Sigues Part. Fes-te de Càritas" [Més informació a www.haztedecaritas.com/ca].

En el capítol de despeses destacar que s'han invertit 3.228.707,85 € en els diferents projectes socials de Càritas (un 4'1% menys respecte l'any 2016). El programa en el que més recursos s'ha invertit ha estat Acció de Base (45%), seguit del Programa d'Acció per la Inserció Sociolaboral (39%). Les ajudes directes a persones i famílies han estat de 274.305 € i les ajudes a beques de formació i ocupació han sigut de 10.879 €.

Santmartí ha destacat que el resultat positiu del exercici 2017 xifrat en 836.000 € ja tenen una destinació clara, per una part sufragar una part d'inversions fetes a l'any 2017, amb l'adequació d'un espai per a la nova empresa d'Inserció i l'actualització d'elements informàtics (221.000 €); el capital social per la creació d'Eines x Inserció (100.000 €), i una previsió d'inversió pels pròxims anys per complir les normes d'autorització de serveis.

Els agents de Càritas
La implicació dels agents de Càritas per desenvolupar les accions de l'entitat és fonamental. Persones voluntàries o contractades, amb la participació de les persones acollides i acompanyades, són les que possibiliten l'execució dels projectes i accions per facilitar la inclusió i la transformació de la societat.

Un total de 934 persones voluntàries (201 homes / 733 dones) han fet el seu servei a les parròquies o als projectes específics durant l'any 2017, amb el suport de 76 persones contractades (63 dones i 13 homes). A més a més destacar l'aportació solidària de 553 donants esporàdics i 493 subscriptors periòdics, així com les col·laboracions de més de 200 empreses, associacions i entitats, que han confiat en el treball desenvolupat per Càritas Mallorca per donar oportunitat i defensar els drets de totes les persones.


0 COMENTARIS